Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KIDMODELS.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym www.kidmodels.pl (dalej jako: „Kidmodels.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Kidmodels.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym nawiązanie współpracy w zakresie współpracy w zakresie usług castingowych, oraz powiązanych z nim zagadnień. Serwis skierowany jest zarówno rodziców dzieci, które korzystają z dostępnych usług elektronicznych Banku Twarzy jak i do podmiotów poszukujących profesjonalnych usług w dziedzinie aktorstwa i modellingu.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i służą do nawiązania kontaktu między osobami oferującymi i poszukującymi profesjonalnych usług w dziedzinie aktorstwa i modellingu. Umowy między Usługodawcą, a w/w podmiotami o świadczenie usług w dziedzinie aktorstwa i modellingu, zawierane są poza Serwisem.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Kidmodels.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Kidmodels.pl 

1. O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego kidmodels.pl jest spółka INBORNMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185701; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 25 000 zł.; NIP: 8951973373; REGON: 02038735400000 oraz adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej jako „Usługodawca”).

2. DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.

  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  • BANK TWARZY – Usługa Elektroniczna, wyszukiwarka, umożliwiająca przeglądanie bazy twarzy. W ramach Banku Twarzy możliwe jest przeglądanie Usługobiorców posiadających Konto Dziecka.

  • KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Usługa skierowana jest do aktorów, modeli, statystów, epizodystów świadczących lub zamierzających świadczyć profesjonalne usługi w dziedzinie aktorstwa, modelingu oraz branży showbiznes.

  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, o dodanych Ogłoszeniach oraz informacje i materiały marketingowe od Partnerów i podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.

  • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KIDMODELS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi www.kidmodels.pl.

  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Kidmodels.pl.

  • USŁUGODAWCA – INBORNMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185701; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 25 000 zł.; NIP: 8951973373; REGON: 02038735400000 oraz adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KIDMODELS.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Partnerem - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Usługodawca Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Partnerów. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług zawartych w Ogłoszeniu.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych

4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  • Konto Dziecka;

  • Konto Firmy;

  • Bank Twarzy;

  • Newsletter.

 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 4. Korzystanie Banku Twarzy jest nieodpłatne.

 5. Korzystanie z Konta Dziecka jest odpłatne na warunkach wskazanych w Cenniku – samo utworzenie Konta Dziecka jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem wybranych odpłatnych funkcjonalności Konta Dziecka wskazanych w Cenniku. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta Dziecka korzystanie z nich wymaga uprzedniego uiszczenia przez Usługodawcy opłaty zgodnie z Cennikiem.

 6. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku.

 7. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta Dziecka i Konta Firmy możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługodawcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 48 godzin (standardowo czas to kilka minut) od momentu zaksięgowania płatności. Usługodawca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 8. Przejście do zakupu odpłatnych funkcjonalności Konta Dziecka lub Konta Firmy możliwe jest na stronie z Cennikiem lub w odpowiedniej zakładce dostępnej w ramach Konta. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta może być uiszczona w formie jednorazowej lub abonamentowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z płatnych funkcjonalności Konta.

 9. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  • Płatność SMS za pośrednictwem serwisu SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, wpisana do KRS: 0000665372 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 1 547 800,00 PLN, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 5305.

  • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

 1. W ramach Konta Dziecka lub Konta Firmy możliwe jest uzupełnienie lub zmiana swoich danych kontaktowych, zmiana hasła oraz dodanie Ogłoszeń i zdjęć, które będą następnie widoczne dla innych odwiedzających Serwis Internetowy.

 2. Korzystanie z Konta Dziecka możliwe jest po:

  • wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta Dziecka poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej;

 3. Korzystanie z Konta Firmy możliwe jest po:

  • wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: rodzaj działalności, nazwa użytkownika, imię i nazwisko (lub nazwa firmy), miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej;

 4. Jedną z możliwości Konta Dziecka i Konta Firmy w Serwisie Internetowym jest dodawanie Ogłoszeń, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Usługobiorca może dodać dowolną ilość Ogłoszeń. Dodanie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszeń dostępnej na stronie Serwisu Internetowego. Wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje dodane w Serwisie Internetowym. Dodawanie Ogłoszeń w ramach Konta Firmy jest odpłatne.

 5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Ogłoszenie powinno być zgodna z tematyką Serwisu Internetowego, to jest powinna powinno stanowić zdjęcie dziecka, które następnie widoczne będzie w Banku Twarzy.

 6. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

 7. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Oferty dotyczącej tego samego przedmiotu.

 8. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszeń treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

 9. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

 10. Zapisanie się na Newslleter następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w zakładce dotyczącej Newslettera dostępnej w ramach Konta – z chwilą zaznaczenia checkboxa Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław.

 12. Korzystanie z Banku Twarzy nie wymaga utworzenia Konta.

 13. Korzystanie z Banku Twarzy rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w wyszukiwarce Banku Twarzy. Skorzystanie z Banku Twarzy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niego.

5. KONTAKT Z KIDMODELS.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcą jest poczta elektroniczna (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz poczta tradycyjna (ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Kidmodels.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KIDMODELS.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: spsk.wiih.org.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji

 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   

11. PŁATNOŚCI INTERNETOWE/REGULAMIN KLUBÓW

 11.1  REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH

11.1.1 Regulamin usługi "Klub Premium" („Klub”)

§ I.1. Organizator

Organizatorem usługi „Klub Premium” jest IINBORNMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185701 NIP 8951973373 REGON 02038735400000, zwana dalej „Administratorem”.

I.2. Przystąpienie do Klubu - koszty

I.2.1 Przystąpić do Klubu może każdy Użytkownik Serwisu.

I.2.2 Przystąpienie do Klubu następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji, pozwalającej na uczestnictwo w Klubie w określonym okresie czasu.

I.2.3 Każdorazowe przystąpienie do Klubu trwa przez określony okres czasu zależny od dokonanej aktywacji, z możliwością przedłużenia uczestnictwa w Klubie na zasadach przewidzianych w dalszej części regulaminu.

I.2.4 Koszty aktywacji uczestnictwa w Klubie:

a) 90 dniowe (trzymiesięczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 20,00 PLN brutto. Wszelkie transakcje kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

b) 180 dniowe (półroczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 35,00 PLN brutto. Wszelkie transakcje kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

c) 365 dniowe (roczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 55,00 PLN brutto.Wszelkie transakcje kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

I.2.5 Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi.

I.2.6 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji w następujące sposoby:

a) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie Premium za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie Premium nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania przelewu.

b) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie elektroniczną kartą płatniczą. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania płatności.

I.2.7 W przypadku dokonania aktywacji usługi za pomocą SMS lub wniesienia opłat aktywacyjnych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów uczestnictwa w Klubie Premium, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres uczestnictwa.

I.2.8 Zakończenie aktywowanego okresu uczestnictwa w Klubie poprzez upływ tego okresu lub wystąpienie z Klubu dokonane z inicjatywy Użytkownika, powoduje automatyczne wykluczenie Użytkownika z Klubu, a tym samym zaprzestanie świadczenia usług dostępnych dla członków Klubu.
 

§ I.3. Usługi przewidziane dla członków Klubu Premium

I.3.1 Możliwość pisania i wysyłania nielimitowanej ilości wiadomości do innych Użytkowników za pośrednictwem poczty wewnętrznej, wraz z identyfikatorem powiadamiającym o fakcie przeczytania wiadomości przez adresata. Skrzynka pocztowa (nadawcza i odbiorcza) w okresie uczestnictwa w Klubie przechowuje wszystkie wiadomości bez ograniczeń czasowych. Użytkownik, członek Klubu, ma wgląd w historię korespondencji z innym Użytkownikiem. Dla Użytkowników nie będących członkami Klubu, skrzynki przechowują wiadomości przez okres 30 dni. Wiadomości usuwane są od najstarszej, po przekroczeniu ustalonego terminu.

I.3.2 Członkowie Klubu Premium mają również dostęp do takich usług jak:

a) lista Użytkowników, którzy dodali Użytkownika do swojej „listy ulubionych”.

b) lista Użytkowników którzy oddali głos na Użytkownika w Konkursie „Gwiazdy Miesiąca”.

c) możliwość blokowania Użytkowników na tzw. "czarnej liście".

d) lista odwiedzających Twój profil.

e) profil wolny jest od uciążliwych reklam zasłaniających treść profilu.

f) dostęp do danych kontaktowych udostępnionych przez Użytkowników portalu.

g) inne usługi i preferencje przyznawane członkom Klubu na stałe lub okresowo, o czym będzie można dowiedzieć się na stronach Serwisu lub w korespondencji od Administratora.

§ I.4. Postanowienia końcowe

I.4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa.

b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi.

c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.

d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

I.4.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi


 11.1.2 Regulamin usługi "Klub VIP"
 

§ II.1. Organizator

Organizatorem usługi "Klub VIP" jest IIINBORNMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włościańska 66, 51-514 Wrocław wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185701 NIP 8951973373 REGON 02038735400000, zwana dalej "Administratorem”.

§ II.2. Przystąpienie do Klubu VIP - koszty

II.2.1 Przystąpić do Klubu VIP może każdy Użytkownik Serwisu.

II.2.2 Przystąpienie do Klubu następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji, pozwalającej na uczestnictwo w Klubie VIP w określonym okresie czasu.

II.2.3 Każdorazowe przystąpienie do Klubu VIP trwa przez określony okres czasu zależny od dokonanej aktywacji, z możliwością przedłużenia uczestnictwa w Klubie na zasadach przewidzianych w dalszej części regulaminu.

II.2.4 Koszty aktywacji uczestnictwa w Klubie VIP:

a) 90 dniowe (trzymiesięczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 35,00 PLN brutto. Wszelkie transakcje kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

b) 180 dniowe (półroczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 60,00 PLN brutto. Wszelkie transakcje kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

c) 365 dniowe (roczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 90,00 PLN brutto. Wszelkie transakcje kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

2.5 Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi.

II.2.6 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji w następujące sposoby:

a) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie VIP za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie VIP nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania przelewu;

b) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie elektroniczną kartą płatniczą. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania płatności.

II.2.7 W przypadku dokonania aktywacji usługi za pomocą SMS lub wniesienia opłat aktywacyjnych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów uczestnictwa w Klubie VIP, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres uczestnictwa.

II.2.8 Zakończenie aktywowanego okresu uczestnictwa w Klubie VIP poprzez upływ tego okresu lub wystąpienie z Klubu VIP dokonane z inicjatywy Użytkownika, powoduje automatyczne i natychmiastowe wykluczenie Użytkownika z Klubu VIP, a tym samym zaprzestanie świadczenia usług dostępnych dla członków Klubu VIP.

§ II.3. Usługi przewidziane dla członków Klubu VIP

W zakres usług wchodzą wszystkie usługi dostępne dla członków Klubu Premium oraz dodatkowo:

a) Wyróżnienie wizytówki profilu w wynikach wyszukiwania;

b) Umożliwienie wszystkim Użytkownikom pisanie do członka Klubu VIP i odpisywanie na wysłane przez niego wiadomości;

c) Blokada odwiedzin Twojego profilu przez osoby z „czarnej listy”;

d) Usługa Incognito – aktywowanie usługi umożliwia anonimowe odwiedziny innych profili.

§ II.4. Postanowienia końcowe

II.4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa;

b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi;

c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych;

d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi;

e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora;

II.4.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

 

REGULAMIN CYKLICZNEGO KONKURSU “SCENA”

 • 1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY
 1. Organizatorem konkursów pod nazwą “SCENA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest INBORNMEDIA SP Z O.O. (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Przyrzekającym nagrody jest INBORNMEDIA SP Z O.O., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………… (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”).
 3. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.
 • 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
 1. Konkurs jest organizowany cyklicznie, każdego miesiąca, aż do oficjalnego zakończenia działania owej zakładki na stronie.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie:
  od pierwszego dnia każdego miesiąca od godziny 00:00 do ostatniego dnia każdego miesiąca do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.kidmodels.pl (zwaną dalej „Serwisem”).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie 7 dni roboczych od startu kolejnej edycji konkursu.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.
 • 3. UCZESTNICY
 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne, które posiadają aktywne konto w serwisie. Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy Serwisu.
 3. W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego Uczestnika – koordynatora zespołu, za zgodą pozostałych członków zespołu.
 4. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej nagradzane w innych konkursach prowadzonych w serwisie.
 5. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.
 • 4. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs polega na zgłoszeniu fotografii, bądź materiału filmowego, spełniającego aktualne wymagania konkursu, które zawsze publikowane są w zakładce/formularzu służącego do przesyłania materiałów do konkursu. Prace konkursowe powinny być zgłaszane w formatach wskazanych w §5 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
  1. Zgodność z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii,
  2. Kreatywność i innowacyjność projektu,
  3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
  4. Wrażliwość i wartość estetyczna projektu,
 2. Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu za pomocą formularza dostępnego w Serwisie (zwanego dalej „Formularzem”).
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy Formularza:
  1. założyć konto na portalu
  2. wybrać kategorię, w której startuje zgodnie z ust. 1,
  3. podać tytuł, opis pracy konkursowej wskazanej w ust. 1,
  4. wysłać pracę konkursową na temat wskazany w ust. 1,
  5. podać nick – unikalną nazwę użytkownika serwisu (niezawierającą danych osobowych ani innych elementów obiektywnie umożliwiających rozpoznanie Uczestnika), która może zawierać wyłącznie litery a-z i cyfry 0-9; bez polskich znaków, pauz i znaków specjalnych,
  6. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 4. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
  1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia pracy w Konkursie,
  2. praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
  3. jeśli praca zostanie zaakceptowana przez Organizatora Uczestnik otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu,
  4. jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.
 • 5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik zgłasza pracę konkursową w Serwisie zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.
 2. Projekt – praca konkursowa – powinien być przygotowany w następującym formacie:
  1. ZDJĘCIA – maksymalnie jeden plik 10MB – w formacie JPG, GIF
  2. FILMY - linkowane z platformy YouTube.
 3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie przy pomocy Formularza. Prace konkursowe złożone w inny sposób (np. list, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Praca nie może w jakikolwiek sposób być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Przyrzekający Nagrody.
 5. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3), oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 6. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
  1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w Serwisie;
  2. rozpowszechnianie wizerunku w ewentualnie wytworzonych modelach lub makietach projektów zgłoszonych w konkursie;
  3. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Przyrzekającego Nagrody, a w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
 7. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
 8. Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów w Serwisie, udziela Przyrzekającemu Nagrody niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia autorskich praw majątkowych. W terminie 7 dni od dnia wezwania przez Przyrzekającego Nagrody Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Przyrzekającym Nagrody, w związku z przyznaniem nagrody, na zasadzie art. 921 §3 k.c., pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Uczestnika będącego Laureatem na Przyrzekającego Nagrody, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Przyrzekającego Nagrody, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
  5. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
  6. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego,
  7. w zakresie wytwarzania zgodnie z pracą konkursową stanowiącą projekt makiet, a następnie korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
  8. korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi.
 9. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu gwarantuje przeniesienie na Przyrzekającego Nagrody prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że (i) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej (ii) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich względem Przyrzekającego Nagrody, w szczególności w zakresie nadzoru i upoważnienia Przyrzekającego Nagrody do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu.
 10. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Strony postanowią, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych Laureatów, Organizator nabywa własność egzemplarzy, jeśli dotyczy, nagrodzonych projektów.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć, materiałów filmowych) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10, a w szczególności w Serwisie, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w Serwisie były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym przez uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 12. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 • 6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC
 1. Prace konkursowe będą oceniane przez innych użytkowników poprzez głosowanie (bezpłatne, za pośrednictwem Serwisu, oraz odpłatnie za pomocą SMS). O zwycięstwie zawsze decyduje ilość zebranych głosów, chyba, że w wymaganiach konkursu będzie zastrzeżona informacja, że decydujący głos ma np osoba, która gwarantuje samą nagrodę.
 2. Dodatkowo Organizator może wyróżnić dowolne prace zgłoszone w Konkursie ich publiczną prezentacją podczas specjalnej wystawy pokonkursowej.
 3. Po wyłonieniu Laureatów Organizator ma prawo zwrócić się do autorów prac zgłoszonych w Konkursie o wprowadzenie zmian niezbędnych do ich publicznej prezentacji.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego miesiąca poprzez zamieszczenie listy Laureatów w odpowiednich miejscach w Serwisie.
 • 7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE
 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
 2. Informacje o dostępnych nagrodach publikowane są w formularzu, służącym do przesyłania materiałów na konkurs.
 3. Nagrody zmieniają się w zależności od konkursu, jednak nigdy nie ulegają zmianie po ich publikacji.
 4. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne do podpisania umowy, o których mowa w ust. 4, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator i Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce w konkursie.
 5. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych wskazanych w ust. 4 powyżej oraz po przesłaniu przez nich egzemplarzy umowy, o czym mowa w ust. 5 powyżej. Pozostałe nagrody będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w razie ich braku zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi pomiędzy Przyrzekającym Nagrody a Laureatem.
 • 8. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK
 1. Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kolejnego Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.kidmodels.pl


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Kidmodels.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Kidmodels.pl